Lajevard

مدیریت پیمان

خلاصه

مدیریت پیمان نوعی قرارداد است که، با توجه به قوانین ذکر شده در آن کارفرما، شرکت و یا شخص پیمان کاری را برای مدیریت کل پروژه ساخت، انتخاب می نماید.

مدیریت پیمان

یک نوع قرارداد برای انجام پروژه های ساختمانی از صفر تا صد است . کسی که تحت عنوان پیمانکار مدیریت پروژه را به عهده دارد درصدی از هزینه های ساخت و ساز را به عنوان حق الزحمه دریافت می نماید. از هر پرداختی به پیمانکار نیز درصدی به عنوان تضمین حسن انجام کار، نزد کارفرما باقی می ماند. که پس از انجام کار و اطمینان از درست انجام شدن کار توسط کارفرما به پیمانکار پرداخت می شود.

قرارداد مدیریت پیمان به نفع هر دو طرف قرارداد می باشد. کارفرما برای ساخت پروژه هزینه کمتری پرداخت می نماید. زیرا مدیریت و برنامه ریزی پیمانکار به گونه ای است که بهترین کیفیت را با کمترین هزینه ها اجرایی نماید. از طرفی این قرارداد به نفع پیمانکار است. زیرا فقط مدیریت پروژه را به عهده دارد و هزینه ای بابت ساخت پروژه پرداخت نمی کند

Lajevard