Lajevard

بازدید و مشاوره رایگان

خلاصه

اولین قدم برای صرفه جویی در وقت و هزینه و رسیدن به نتیجه مطلوب و دلخواه شما در تمامی پروژه ها و با هر مقیاسی بازدید پروژه و امکان سنجی نقاط مثبت و منفی آن است

بازدید و مشاوره رایگان

بازدید و مشاوره رایگان

امکان سنجی مهمترین بخش در فرآیند طراحی است . شناخت دقیق محدودیت ها و امکانات نقاط مثبت و منفی یک پروژه  امکان گرفتن تصمیم درست توسط کارفرما و طراحی دقیق توسط طراح را میسر می کند 

شاید برای شما این  مرحله مرحله ای پیش پا افتاده تلقی شود اما یکی از مهمترین قسمت های روند طراحی و اجرای پروژه می باشد . در این مرحله میزان بودجه پروژه توسط کارفرما مشخص می گردد و فضاها و امکانات مورد نظر خود را بیان می کند و سپس طراح بر اساس شرایط پروژه و نقاط ضعف و قوت آن برنامه کارفرما را اصلاح می کند و برای خواسته های وی اولویت تعیین می کند و برای هر اولویت بوجه ای تخصیص می یابد اینگونه کارفرما یک نمای روشنی را قبل از فرآیند طراحی و شروع کار به دست می آورد که درنهایت باعث کاهش هزینه های زاید و تطابق طرح نهایی با خواست کارفرما می شود

Lajevard